מדריכים למשתמש

פתיחת הגדרות נוספות לסטודנטים
פתיחת הגדרות נוספות למרצים
פתיחת הגדרות נוספות למזכירויות שמתפעלות את המערכת
פתיחת הגדרות נוספות למנהל המערכת
פתיחת הגדרות נוספות לאנשי הסיסטם במוסד האקדמי